Draudzes Vīzija un Attīstība

„Tas Kungs ir mana manta un mans kauss. Tu esi tas, kas glabā un nodrošina man manu tiesu.
Man mana daļa tikusi jaukā vietā, tiešām, skaists ir mans mantojums.
Es slavēšu To Kungu, kas man devis padomu; pat naktī mana sirdsbalss ir paklausībā modra.
Es skatīju To Kungu savā priekšā vienumēr, jo Viņš man ir pa labo roku, ka es nešaubītos.
Tāpēc priecājās mana sirds un līksmoja mana mēle, un pat mana miesa dzīvos cerībā,
jo Tu manu dvēseli nepametīsi nāves valstībā, nedz Savam Svētajam liksi redzēt iznīcību.
Tu darīji man zināmu dzīvības ceļu, Tu piepildi mani ar prieku Sava vaiga priekšā, un jaukas, svētības pilnas dāvanas pie Tavas labās rokas ir mūžīgi.”
(Psalmi 16:5-11)

 

Jelgavas Sv. Annas evaņģēliski luteriskā draudze ir saņēmusi bagātu mantojumu no mūsu Visvarenā Trīsvienīgā Dieva caur mūsu priekšgājējiem – kā garīgo, tā arī laicīgo. Mēs varam tikai pateikties Dievam par Viņa neizmērojamo žēlastību un mīlestību, vadot draudzi cauri gadu simteņiem un vienmēr ļaujot atgriezties pie „pirmās mīlestības” Jēzus Kristus – mūsu Kunga un Pestītāja (Atbrīvotāja), atjaunojoties tai Jaunajā Derībā, ko Viņš mums ir devis pilnīgi par velti un bez mūsu nopelna.

Vecākā aktīvā draudze Jelgavā ar de jure 450 gadu stāžu

Saskaņā ar vēsturisko materiālu par draudzes izveides brīdi var uzskatīt 1567. gadu, kad Kurzemes un Zemgales hercogs Gothards Ketlers izdod rīkojumu par latviešu draudzei paredzētas baznīcas celšanu Jelgavā. Tai laikā par latviešiem uzskatīja pārējo tautas masu, kas nepiederēja pie dižciltīgo kārtas. Tā arī šodien mūsu draudzē ir dažādi ļaudis, kas netiek šķiroti pēc izcelsmes vai stāvokļa sabiedrībā, bet gan pēc piederības Jēzum Kristum.

Līdz ar to 2017. gadā Jelgavas Sv. Annas evaņģēliski luteriskajai draudzei de jure aprit 450 gadi, tai šobrīd esot vecākajai luteriskajai draudzei Jelgavā, kas aktīvi darbojas, un arī vienai no vecākajām evaņģēliski luteriskajām draudzēm Eiropā. Tā ir pirmā luterāņu baznīca, kas Latvijā atjaunota pēc Otrā pasaules kara un ir viena no pirmajām protestantu baznīcām Eiropā, kas uzcelta tūlīt pēc reformācijas.

Tie ir mūsu nodomi ar pateicību saņemto mantojumu atjaunot, uzturēt labā kārtībā un attīstīt tālāk par svētību mūsu draudzei, Latvijas valstij un Jelgavas pilsētā dzīvojošajiem ļaudīm. To lietot kalpošanai, galvenokārt cilvēkiem šai pilsētā, novadā, Latvijā un ārpusē, ja tāds būs Dieva prāts.

Jelgavas Sv. Annas evaņģēliski luteriskā draudze jau iepriekšējā padomē ir uzsākusi dažādus atjaunošanas darbus baznīcā, un, jaunajai padomei pārņemot lietas 2016. gadā, ir nolemts uzsākto darbu turpināt un paplašināt saistībā ar baznīcu un tai pieguļošo teritoriju, kā arī izskatīt iespējas atjaunot draudzes diakonijas namu Jelgavas vecpilsētā, turpinot un paplašinot kalpošanu cilvēkiem draudzē un Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem.

Līdz šim atjaunošanas un uzturēšanas darbi pamatā ir veikti, lietojot draudzes ziedojumus un pateicoties nelielai palīdzībai no malas. Šobrīd mēs aicinām ziedot un pēc iespējas arī piedalīties Eiropas un Latvijas kultūrvēsturiskā pieminekļa atjaunošanas un rekonstrukcijas darbos praktiskā veidā. Ziedojumu iespējams veikt ar pārskaitījumu, norādot mērķi:

Jelgavas Svētās Annas evaņģēliski luteriskā draudze
Reģ.Nr.: 90000159053
Banka: A/S Swedbank
Bankas kods: HABA LV22
Konta Nr.: LV48 HABA0551004912591

vai veicot mērķziedojuma iemaksu kancelejā.

No savas puses draudze turpina atjaunošanas un paplašināšanas darbus ar prieku un pateicību Dievam par uzticēto mantojumu. Nepieciešamie darbi turpināsies, īpaši negaidot pēc palīdzības no ārpuses, saskaņā ar mums pieejamo rocību. Taču, ja kāds sirdī jūt vēlēšanos pielikt roku, atbalstīt un padarīt Eiropas un Latvijas mēroga kultūras pieminekli pieejamāku un acij tīkamāku gan valsts iedzīvotājiem, gan tūristiem ārpus Latvijas, mēs būsim tikai iepriecināti, ka cilvēki joprojām domā ne tikai par šodienu, bet arī par mantojumu nākamajām paaudzēm pēc mums.

Ieskats mūsu attīstības plānā, raugoties no dažādās pieejamības, funkcionāli – kalpošanas griezumā – ir ieskicēts zemāk.

Baznīcas tornis

Pēdējos gados palielinās interesentu un viesu skaits no ārvalstīm, kā arī iekšzemes tūristi, kas vēlas iepazīt Latvijas un arī Eiropas nozīmes kultūrvēsturisko mantojumu, kura neatņemama sastāvdaļa ir Jelgavas Sv. Annas baznīca (katedrāle) un draudze.

Muzejs – bibliotēka un skatu laukums

Draudzei laika gaitā ir sakrājies daudz materiālu un priekšmetu ar kultūrvēsturisku nozīmi, ko iespējams sagatavot un piedāvāt apskatei, izveidojot telpas baznīcas tornī, tai skaitā J.Rozentāla glezna „Jēzus ar samarieti pie akas”. Turpat ir plānots arī izveidot kristīgās literatūras bibliotēku, kas būtu pieejama gan cilvēkiem no draudzes, gan arī ārpus tās. Pašreiz neapgūtā pieeja torņa skatu laukumam (apmēram 30 m augstumā) ir iespēja tūristiem atklāt pilsētu no rietumu puses un vienīgā iespēja redzēt Jelgavas vecpilsētu no augšas.

Kora telpas mēģinājumiem un koncertiem

Baznīcas tornī ir paredzēts izveidot kora mēģinājumu telpas draudzes korim, mūziķiem no pilsētas un viesmūziķiem, sagatavojoties pirms koncertiem.

Bībeles studijas

Telpās arī plānota Bībeles studiju norise draudzei un pilsētas iedzīvotājiem.

Pašreiz baznīcas tornis netiek lietots, jo nepieciešama pilna cikla atjaunošana iekštelpām, pārsegumiem u.c. Plānojot atjaunošanas darbus, iespējams vajag paredzēt liftu apmeklētājiem ar īpašajām vajadzībām, kā arī pārējiem viesiem, tūristiem.

Baznīcas centrālā daļa

Baznīcas interjers un ārējais veidols burtiski „sauc” pēc atjaunošanas un restaurācijas darbiem, lai padarītu patīkamāku uzturēšanās vidi kā tūristiem, tā arī pilsētas iedzīvotājiem un draudzei.

Kā jau iepriekš tika minēts, draudze aktīvi darbojas pēdējos 450 gadus, un joprojām katru trešdienu un svētdienu notiek dievkalpojumi, kristības, iesvētības un laulību ceremonijas, kā arī īpašie svinību dievkalpojumi. Baznīcā regulāri noris koncerti. Vasaras tūrisma sezonā baznīca ir atvērta apmeklētājiem darba dienās saskaņā ar vasaras sezonas laiku, kā arī dievkalpojumu laikā. Ārpus vasaras sezonas baznīca ir pieejama tūristiem un apmeklētājiem, saskaņojot vēlamo apmeklējumu ar atbildīgo, kā arī dievkalpojumu laikā.

Altāris – Trīsvienīgā Dieva pielūgsmes vieta

Ar draudzes locekļu palīdzību un atbalstu ir atjaunots dēļu grīdas segums pie altāra. Ir nepieciešami restaurācijas darbi sienām un griestiem, koka nodalījumam.

„Kuģa telpa”, draudzes sanākšanas/sapulces vieta un solu rindas

Jāatjauno dēļu grīdas segums visā baznīcas telpā, nepieciešami restaurācijas darbi sienām un griestiem. Ir plānots pasūtīt gleznu reprodukcijas un novietot tās pie abām sienām, blakus altārim. Tāpat nepieciešams atjaunot un uzlabot solus, izveidot skaņas izolāciju bērnu stūrītim.

Nepieciešams atjaunot siltumizolāciju virs baznīcas „kuģa telpas”.

Balkons un ērģeles

Baznīcas ērģeles un telpas tiek regulāri lietotas dievkalpojumu norises laikā, kā arī koncertos, uzstājoties slaveniem Latvijas un pasaules mēroga māksliniekiem. Daudzo gadu nolietojuma sekas sāk atspoguļoties skaņas kvalitātē, un ir radusies nepieciešamība pēc steidzamu atjaunošanas darbu veikšanas, lai skanējums varētu turpināt iepriecināt klausītājus vēl daudzus gadus pēc mums – neatkarīgi no tautības, piederības vai pārliecības.

Nepieciešams restaurēt balkonu, atjaunot ērģeļu prospektu. Pašām ērģelēm jāveic tīrīšana, daudzu koka un metālisko daļu maiņa, kā arī nepieciešami skaņošanas darbi.

Mazā baznīca un sakristeja

Mazā baznīca ir saistīta ar darbu pie jauniešiem, svētdienas skolu un Bībeles studijām. Ir izremontēta kancelejas telpa, un drīzumā plānots pievilkt papildu apkuri mazajai baznīcai, kā arī veikt pirmās kārtas siltumizolācijas atjaunošanas darbus virs mazās baznīcas. Nepieciešams pārējo telpu remonts.

Baznīcai apkārt pieguļošā teritorija un dārzs

Ārējās fasādes uzlabošana un restaurācija

Gadu gaitā ir cietuši kultūrvēsturiskie pamati un cokols, kur steidzami nepieciešams veikt saglabāšanas darbus, lai mazinātu un novērstu mitruma sūkšanos caur pamatiem, kas tādējādi bojā iekšējo interjeru un arī pašus baznīcas pamatus, kur plānots uzsākt baznīcas notekūdeņu drenāžas izveidi (tai skaitā, uzstādot kolektoru/us).

Ārējā fasāde ir cietusi no laika zoba, vairākās vietās parādījušās plaisas vai kaitēkļu rezultātā sabojātas mūrējuma vietas, kā arī sienas. Nepieciešams pārkrāsot baznīcas jumtu un vairākās vietās atjaunot apmetumu un krāsojumu. Jāveic lielākās daļas baznīcas un torņa logu nomaiņa.

Tāpat plānā ir atjaunot pulksteni baznīcas tornī – mūsdienu laikam atbilstošā izpildījumā, vienlaikus ievērojot vēsturisko aspektu.

Baznīcas dārza apzaļumošana un gājēju celiņu izveide

Ir pabeigts un saskaņots topogrāfijas plāns, kas paredzēts lietošanai teritorijas plānojuma izveidē. Apmeklētājiem, kā arī draudzes vajadzībām ir paredzēts pārveidot pārvietošanās ceļu infrastruktūru un izveidot papildu celiņus piekļuvei āra kapelai u.c. Vienā no dārza stūriem ir plānots izveidot āra kapelu, kā arī bērnu rotaļlaukumu tūristu, draudzes locekļu un citu draudzes apmeklētāju vajadzībām, tāpat arī nelielu skatuvi āra koncertiem. Ir plānots pārskatīt, uzlabot un pēc nepieciešamības mainīt dārza augus un to izvietojumu. Ir paredzēts apmeklētāju automašīnām izveidot autostāvvietu. Tāpat nepieciešams uzlabot un pilnveidot āra labierīcību infrastruktūru, dārza un ēku izgaismošanu.

Sēta ap baznīcas teritoriju ir nesen nomazgāta, šobrīd ir nepieciešams turpināt mazgāšanas darbus pa perimetru no iekšpuses. Jānostiprina mūrējuma akmeņi un šuves, daudzās vietās jāatjauno dakstiņu klājums, jāpārkrāso metāliskās daļas.

Ir papildu idejas nākamajiem uzlabojumiem apmeklētāju un draudzes turpmākai iesaistei, kā, piemēram, labirinta izveide u.c.

Draudzes nams

Draudzes nams šobrīd kalpo kā pagaidu vieta diakonijas darbam, līdz tiek atjaunots diakonijas nams. Draudzes namā notiek svētdienas skolas un kristīgo skautu nodarbības, iesvētāmo mācības, anonīmo alkoholiķu tikšanās, Bībeles studijas, zupas virtuve u.c.

Diakonijas nams vecpilsētā

Nams tika uzcelts vēl pirms Otrā pasaules kara diakonijas vajadzībām, kur nekāda cita veida darbībai vēsturiski nav bijusi iespēja attīstīties. Pašreiz ēka ir grausta stāvoklī, kur ir relatīvi labā stāvoklī saglabājies ārējais ķieģeļu mūrējums. Ir uzsākti nama iekšējo telpu attīrīšanas darbi no būvgružiem, kas jāturpina. Turpmāk ir plānoti saskaņošanas un plānošanas darbi, kā arī paši atjaunošanas darbi ar mērķi renovēt šo ēku diakonijas kalpošanas vajadzībām.

Plānotās darbības jomas – darbs ar nelabvēlīgām ģimenēm, invalīdu bērnu dienas centrs, krīzē nonākušo draudzes locekļu un pēc vajadzības citu cilvēku pagaidu mītne, dažādi garīgu un praktisku iemaņu attīstības kursi jauniešiem un citiem interesentiem (lekcijas „Īsta mīlestība gaida”, „Laika plānošana”, „Ģimenes finanšu plānošana”, „Cīņa ar atkarībām”, mūzikas un teātra nodarbības u.tml.), kā arī zupas virtuve. Šie virzieni sakrīt ar Jelgavas pilsētas domes prioritātēm saistībā ar vecpilsētas attīstību un palīdzību nelabvēlīgām ģimenēm, kas apdzīvo konkrēto rajonu.

„Priecājieties iekš Tā Kunga vienumēr; es vēlreiz teikšu, priecājieties!
Jūsu lēnība lai kļūst zināma visiem cilvēkiem; Tas Kungs ir tuvu.
Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību
ikvienā pielūgšanā un lūgšanā.
Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu,
pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.”
(Filipiešiem 4:4-7)

Piezīme:
Mūsu draudzes attīstības stratēģijas uzmetums ir paredzēts kā informatīvs materiāls, un Jelgavas Sv. Annas evaņģēliski luteriskā draudze patur tiesības veikt izmaiņas attīstības stratēģijā saskaņā ar draudzes vajadzībām, iepriekš speciāli nebrīdinot un neatrakstot.