Izvadīšana

Kāpēc izvadīt mirušo kristīgi?

Kristīga mirušo izvadīšana ir pēdējais pienākums pret mirušo, nododot viņu Dieva rokās un mierinājums sērojošajiem ar Evaņģēlija vēsti, stiprinot viņus ar augšāmcelšanās cerību.

Nāve ir dabīgs katra cilvēka šīs zemes dzīves noslēgums. Bībele māca, ka nāve ir grēka nopelns, bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīve Jēzū Kristū. Apustulis Pāvils vēstulē romiešiem raksta: “Visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības, bet Dievs savā žēlastībā tos taisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzū Kristū.” (Rm 3:23-24). Jēzus Kristus saka: “Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība; kas man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic man, nemirs nemūžam.” (Jņ 11:25).

Kādos gadījumos notiek izvadīšana ar mācītāju?

Izvadīšana ar mācītāju notiek pēc aizgājēja vai viņa tuvinieku vēlmes.

Kā notiek izvadīšana ar mācītāju?

Izvadīšanu veic mācītājs. Mācītājs var izvadīt kā draudzes locekļus, tā arī cilvēkus, kas nav bijuši piederīgi draudzei.

Mirušos draudzes locekļus ir iespējams izvadīt no dievnama. Visbiežāk izvadīšana notiek no kapličas, bet tur, kur kapličas nav, izvadīšana notiek tieši kapos. Izvadīšana var notikt arī no mirušā mājām. Baznīcas izvadīšana iespējama gan apbedīšanai kapos, gan kremācijas gadījumos.

Kā organizēt izvadīšanu?

Sazinies ar mācītāju, vienojies par izvadīšanu un noskaidro mācītājam pieejamos laikus. Tad kopā ar apbedīšanas biroju izvēlieties bēru dienu un laiku. Kad runā ar apbedīšanas biroju, laicīgi informē viņus, ka vēlies izvadīšanu ar mācītāju.

Ja nāves tuvošanās ir jūtama, ir labi jau laikus aicināt mācītāju pie mirēja, lai palīdzētu viņam sagatavoties aiziešanai mūžībā, izsūdzot grēkus, saņemot Svēto Vakarēdienu un stiprinājumu no Dieva vārda. Mācītājs var sniegt garīgu atbalstu un stiprinājumu arī mirēja tuviniekiem, kā arī dot tiem praktiskus padomus, kā atvieglot mirēja aiziešanu mūžībā un kā sagatavoties mirušā izvadīšanai.

Kā notiek kristīga izvadīšana?

Kristīgā izvadīšanā tiek runāts par aizgājēju un viņa dzīvi. Tiek pasludināts Dieva vārds, uzsverot Kristus ciešanas par mūsu grēkiem, Viņa augšāmcelšanos un mūžīgās dzīvības apsolījumu visiem Viņa ticīgajiem: tāpēc, ka Viņš ir miris un augšāmcēlies, arī mēs reiz visi tiksim uzmodināti mūžīgai dzīvei. Izvadīšanā iespējams izpildīt arī populāras garīgas dziesmas, kuras pārzina mūziķi, kas muzicē izvadīšanas ceremonijās. Lūgšanās mirušais tiek nodots Dieva rokās, tiek aizlūgts arī par sērojošajiem tuviniekiem un draugiem, lai Dievs vairo viņu ticību un mierina viņus ar augšāmcelšanās cerību. Tiek aizlūgts arī par mirušā kapavietu.