Mīļi gaidīti tradicionālajā Sv. Annas ev. lut. draudzes ballē